Úvod > DERMATOLOGICK ORDINACE s.r.o.> Vyet?ovn znamnek dermatoskopem, prevence melanomu

Vyet?ovn znamnek dermatoskopem, prevence melanomu

Dermatoskop je p?ístroj, který p?i vyšet?ení projev zv?tší, umoňuje detailní prohlídnutí a zhodnocení strukturálních zm?n, a také fotodokumentaci  pot?ebnou ke konzultaci s léka?em provád?jícím histologické vyšet?ení.

 

 

Dermatoskopie  vede k výraznému zvýšení kvality pé?e o pacienta, protoe zp?esňuje diagnostiku nebezpe?ných znamének a melanom?. Pomáhá rozhodnout, které znaménka je nutné preventivn? odstranit a jakým zp?sobem. Tím vede k nejenom k záchran? ivota, ale i k co nejmenšímu kosmetickému dopadu zákroku (velikost jizvy, ?i odstran?ní bez jizvy). 

reference richard mille replica go to my site replica horloges visit this site richard mille replica my review here replika saat.